سرویس های جانبی :                             

                         

    ثبت نام سرویس های ویژه کاربران بلوط

    ثبت نام سرویس +ADSL2

   ثبت نام سرویس Wireless

    ثبت نام بسته های اینترنت