مدارک مورد نیاز برای تهیه خدمات اینترنتی شبکه ارتباطات بلوط :

 

 

مدارک مورد نیاز برای تهیه خدمات اینترنتی شبکه ارتباطات بلوط

مدارک مورد نیاز برای افراد حقیقی مدارک مورد نیاز برای افراد حقوقی

کپی کارت ملی

در صورتیکه تبعه کشور دیگری هستید کپی صفحات گذرنامه

کپی کارت ملی 

کپی آخرین روزنامه رسمی و آگهی تغییرات و تاسیس شرکت

درخواست کتبی با سربرگ شرکت برای تهیه سرویس

معرفی‌نامه نماینده بر روی سر برگ شرکت

کپی کارت ملی نماینده شرکت